Dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

Roczny program rozwoju szkoły
<<wstecz

 

Roczny program rozwoju szkoły

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W WERBKOWICACH

 

 

 

Ul. Jana Pawła II 17

22-550 Werbkowice

woj. lubelskie

 

Rok szkolny 2005/2006

Data 16.09.2005

 

 

 

 I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

 

 

Zadanie I: Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku

 

Zadanie II:  Pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność szkoły

 

Standard: I Promocja

 

Spodziewane efekty: Prezentowanie osiągnięć w środowisku.
Aktywny udział w życiu środowiska lokalnego.

 

Lp.

Działania

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

Uczestniczenie w zawodach turniejach sportowych.

 

Uczestniczenie w akcji „Sprzątanie Świata”.

 

Prezentowanie w środowisku osiągnięć szkoły.

Zorganizowanie uroczystości szkolnych z udziałem przedstawicieli organów szkoły i  władz gminy.

 SpotkanieWigilijne

 Święto Szkoły

 Dzień Dziecka

 Zakończenie roku szkolnego

 

Uczestnictwo w imprezach
i uroczystościach organizowanych
 w środowisku.

 - konkursach recytatorskich,
 plastycznych

 - przeglądach, Festiwalach Pieśni
 Religijnej
, zespołów kolędniczych.

 

Przygotowanie oferty czytelniczej dla rodziców, założenie witryny internetowej szkoły.

 

wrzesień

czerwiec

 

 

wrzesień

 

 

grudzień

 

 

 

 

22 grudnia

12 maja

1 czerwca

24 czerwca

 

 

wrzesień

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

H. Rewucha

A. Dołowy

 

Wychowawcy klas starszych.

 

A. Czulińska

A. Jóźwiak

B. Oleszczuk

 

 

 

Wychowawcy klas starszych.

 

Nauczyciele nauczania zintegrowanego, poloniści,
 P. Kapusta,

M. Sułkowska

A. Wróblewska

 

K. Trzak

 

 

 

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

Zadanie I Zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

Standard:  II.1. Nauczyciele

 

Spodziewane efekty: Należycie wykorzystane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe nauczycieli.

 

 

Lp.

Działania

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

 

2.

 

Przydzieleni czynności zgodnie
z kwalifikacjami zawodowymi nauczycieli, zatrudnienie brakujących specjalistów.

Przydzielenie zastępstw zgodnie
z kwalifikacjami nauczycieli.

wrzesień kwiecień

 

wrzesień czerwiec

Dyrektor szkoły

 

 

Dyrekcja szkoły.

 

 

 

 

Zadanie II. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego, planowanie, właściwa organizacja.

Standard II.2. Rozwój zawodowy nauczycieli.

Spodziewane efekty: 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest  prowadzone zgodnie z programem rozwoju szkoły.

2. Rozwój zawodowy nauczycieli jest systematycznie analizowany i służy podnoszeniu jakości pracy szkoły.

 

Lp.

Działania

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

2.

 

3.

 

4.

Zdiagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.

Przeprowadzenie szkoleń rady pedagogicznej..

Planowanie udziału nauczycieli w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

Systematyczne analizowanie działań nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

wrzesień

wrzesień

czerwiec

wrzesień

 

wrzesień

czerwiec

 

Pedagog

 

Dyrekcja

Pedagog

Dyrekcja

 

Dyrekcja

 

 

 

Zadanie III. Wzbogacenie wyposażenia szkoły.

Standard II.3. Warunki działalności szkoły.

Spodziewane efekty: Pozyskiwanie pomieszczeni i wyposażenia niezbędnego  do realizacji zadań statutowych.

 

Lp.

Działania

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

 

 

 

2.

 

3.

 

4.

Pozyskanie pomieszczeń do zajęć wyrównawczych, nauczania indywidualnego, gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej, gabinetu logopedycznego, pokoju nauczycielskiego.

 

Organizowanie i wyposażenie w/w pomieszczeń.

Uzupełnianie księgozbioru biblioteki
 i udostępnianie rodzicom.

listopad

grudzień

 

 

 

grudzień czerwiec

wrzesień czerwiec

Dyrektor

 

 

 

 

Dyrekcja nauczyciele

Bibliotekarz.

 

Zadanie II. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 szkoły.

Standard II.4.  Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy.

Spodziewane efekty: 1. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki.

2. Rozpoznanie i eliminowanie zagrożeń.

3. Zapewnienie opieki podczas zajęć i przerw między zajęciami.

4. W szkole przestrzegane są przepisy w zakresie bhp.

 

Lp.

Działania

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

5

 

6.

 

.

Analizowanie stanu obiektu, pomieszczeń wyposażenia (przeglądy)

 

 

Eliminowanie zagrożeń, naprawa zniszczeń.

 

 

Opracowanie planu dyżurów nauczycieli podczas przerw lekcyjnych i w stołówce szkolnej.

Zorganizowanie w świetlicy interesujących form zajęć dla uczniów dojeżdżających.

Zapoznanie z przepisami bhp uczniów pracowników szkoły.

Zorganizowanie szkoleń bhp.

cały rok

 

 

 

cały rok

 

 

wrzesień.

 

wrzesień

 

wrzesień.

 

zgodnie
z potrzebami.

Dyrekcja

Komisja d/s. bhp

K Trzak

A. Lasko

M. Stępień.

 

Dyrekcja komisja ds. bhp, konserwator, wychowawcy.

Dyrekcja

 

 

Dyrekcja, opiekun świetlicy.

 

Dyrekcja, nauczyciele.

 

Dyrekcja

 

Zadanie III. Nowelizacja i modyfikacja dokumentacji szkoły.

Standard II.5. Kierowanie Szkoła, obieg informacji.

Spodziewane efekty: Dokumentacja szkoły jest modyfikowana zgodnie z przepisami prawa dostępne dla rodziców uczniów.

 

Lp.

Działania

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

2.

3.

 

4.

.

Zapoznanie z nowymi rozporządzeniami MENiS-u.

Powołanie komisji szkolnych

Wprowadzenie zmian w dokumentacji szkoły

Akceptacja organów szkoły.

cały rok

 

wrzesień październik czerwiec

j.w

Dyrekcja szkoły

 

 

Dyrekcja komisja

 

 

 

Zadanie IV. Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły.

Spodziewane efekty: Podniesienie stopnia zadowolenia rodziców ze szkoły.

 

Lp.

Działania

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

2.

3.

 

4.

.

Rozpoznawanie oczekiwań rodziców wobec szkoły (ankiety).

Opracowanie wyników ankiet

Uwzględnienie w planie pracy oczekiwań rodziców.

Opracowanie planu współpracy
z rodzicami.

wrzesień

wrzesień

październik

 

październik

Wychowawcy

 

Komisja

 

Wicedyrektor

 

 

komisja

 

Zadanie V. Poprawienie obiegu informacji w szkole. .

Spodziewane efekty: Opracowanie strony internetowej szkoły

 

Lp.

Działania

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

2.

3.

4.

.5.

Opracowanie projektu strony internetowej

Zebranie informacji

Opracowanie strony internetowej

Prezentacja podanie adresu

Systematyczna aktualizacja danych.

październik

czerwiec.

Nauczyciele informatyki

 

 

III KSZTAŁCENIE

 

Zadanie I. Zapewnienie każdemu uczniowi szansy rozwoju.

Standard III.2. Organizacja procesu kształcenia.

Spodziewane efekty:  1. Rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów.

2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

3. zaplanowanie różnych form pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

 

Lp.

Działania

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

 

2.

3.

 

4.

 

Przeprowadzenie wstępnych testów diagnostycznych w klasach I-IV

Opracowanie analizy wyników.

Organizowanie kółek rozwijających zainteresowania

Prowadzenie zespołów wyrównawczych.

wrzesień

wrzesień

cały rok

cały rok

Nauczyciele
w zespołach

j.w.

 

Nauczyciele

 

Nauczyciele

 

 

Zadanie II. Uatrakcyjnienie metod nauczania.

Standard III.3. przebieg procesu kształcenia.

Spodziewane efekty: upowszechnianie aktywizujących metod nauczania.

 

 

Lp.

Działania

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

 

 

Stosowanie aktywizujących metod nauczania, innowacji, eksperymentów.

cały rok

 Nauczyciele.

 

Zadanie III.  Poprawa efektów kształcenia poprzez przemyślane ocenianie.

 

Spodziewane efekty: 1. Planowanie treści kształcenia uwzględniające korelację międzyprzedmiotową

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i predyspozycji uczniów.

3. Znajomość WSO przez uczniów rodziców.

 

 

Lp.

Działania

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

 

2.

 

3.

Uwzględnienie korelacji międzyprzedmiotowej w planowaniu
 treści kształcenia.

Opracowanie kryteriów oceniana dostosowanych do możliwości uczniów.

Zapoznanie uczniów rodziców z WSO.

cały rok

 

wrzesień

 

październik.

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele wychowawcy.

   

<<wstecz